mootummaan waan waraana nyaachisu dhabee waraanni mootummaa kunis waan ittiin jiraatu dhabee; nutti bobba’e nu saama yoo ta’e uummataaf akka ibsu barbaanna” jedha Uummatni Oromoo Lixa Oromiyaa Gullisoo

mootummaan waan waraana nyaachisu dhabee waraanni mootummaa kunis waan ittiin jiraatu dhabee; nutti bobba’e nu saama yoo ta’e uummataaf akka ibsu barbaanna” jedha Uummatni Oromoo Lixa Oromiyaa Gullisoo

Waxabajji 16,2019] Uummatni maal keessa akka jiru baruu akkasuma holola qabsaa’ota Bilisummaa Oromoof manaa bahanii dirree qabsoo jiran adda Bilisummaa Oromoo ramaddiin isaanii damee waranaaa ta’e WBO irratti Mootummaan Shiftaa jechaa kan jiru qulqulleeffachuuf gara Lixa Oromiyaa tti bilbillee jirra. Jiraattonni Lixa Oromiyaa nuti dubbifne yaada raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laataniin “yakka WBO’n nurratti raawwates ta’e hojii Shiftaa isa jechisiisu kan irratti agarre hinqabnu!” Jedhu.

Yakka saamichaa waraanni mootummaa Raayyaan Ittisa Biyyaa irratti raawwataa jiraachuu, hidhaa fi dararaa irraan gahaa jiraachuus gabaasaniiru. Jiraataan Godina Wallagga Lixaa Gullisoo yaada nuu laateen dhiyeenyallee namni hedduun Oromoo irraa hidhamaa jiraachuu nuuf hime. Akka jiraataan kun jedhutti namootni hidhaman
1. Addaam Wacoo
2. Adamaasuu Cirraachoo
3. Addisuu Cirraachoo
4. Hanbisuu Cirraachoo
5. Addunyaa Daggafaa
6. Sanbataa Sinbira
7. Margoo Jaallataa
8. Yoonaattaa Gannatii
9. Aadde Abbabuu Bantii
10. Taliilaa Gamteessaa
11. Darajjee Waaq-jjiraa
12. Alamuu Fufaa
13. Malkaamuu Guuttataa
14. Fayyasaa Ashaaduu
15. Gammachuu Ashaaduu
16. Taarikuu Sinbir
17. Qalbeessaa Wacoo
18. Abraahaam Tarreessaa
19. Hundasaa Barii
20. Takiluu Taaddasaa
21. Amanuu Caalii

Jechuun nuu gabaasan. Jiraataan kun namoota waraanni mootummaa hidhe kana mana isaanii cabsanii saamichas irraan gahan jedha. Akka jiraataan Gullisoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromootti gabaasetti Amanuu Caalii duraa mana isaa seenuudhaan Mootora duraa fudhatanii bahan” jedha.

Akkasuma “mana Takiluu Taaddasaa seenuudhaan waraanni mootummaa cabsee seenuudhaan Saanduqa cabsee Warqii, Maallaqa fi callaa inni qabu saamee bahe. Akkasuma kellaa isaa keessaa kaninni horsiifatee qabu Hagadaa duraa caccabsanii isa kaan nyaatanii kaan balleessanii bahan” jedha jiraataan kun.

“Waraana Bilisummaa Oromoo WBO bahaa balaaleffadhaa! Isintu nyaachisa, isintu sooree nutti bobbaase jechuun uummata kana irratti yakka kana raawwatan. Namni dhiigi dhangala’e jira, namni cabe jira. Nama hedduudha kan waraana mootummaa kanaan dararamaa jiru” jedha jiraataan kun.

“Qodaa mana keessaa kanneen akka Eelee fi kan namni ittiin jiraatu mana seenanii caccabsus” jedhee jira.

Jiraataan Lixa Oromiyaa Gullisoo maqaa isaa eeruuf nageenya isaaf yaadda’e kun itti fufuudhaan “waraanni Mootummaa Nama Hirphoo Taliilaa jedhamu duraa akkanni Buna gurguratee jirutti Birrii Kuma Ja’a (6000) duraa fuudhatan” jedha jiraataan kun.

Saamicha Waraanni mootummaa Lixa Oromiyaa Wallagga Lixaa nannoo Gullisootti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hedduu bal’aa ta’uu gabaasuudhaan jiraataan kun itti fufees “Mulunaa Waqjiraa duraa Qalabatii fi Abilii Mormaa duraa fudhatan” jedha.

Akkasuma “laga Bonee uummataa deemuudhaan Boqqolloo uummataa itti seenanii folloksuudhaan uummata irratti dhukaasa bananii uummata dararaas turan” jedha jiraataan Lixa Oromiyaa Gullisoo kun yaada raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof laateen

“Jaarsa umuriin isaanii waggaa 70 hanga 75 ta’u Obbo Taliilaa Gamteessaa jedhamu garaan ciibsanii reebani. Mana uummataa seenanii Damma, Muusii fi nyaata garaagaraa nyaatu. Saamichuma keessayyuu Baaduudha jedhanii Bukoo dhuganiirus jedha” jiraataan kun.

Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n miidhaa uummata naannichaa jechuun uummata Gullisoo irraan gahe qabaa? Jechuun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo gaafateera

“Uummatni Oromoo naannoo Gullisoo isa waraanni kun Bosonatti rakkatu ilaalee nii boo’a. Waraana uummataa kan ta’e WBO’n utuu mana tokkoo tokkoo isaanii keessa buufatee jireenya gaarii qooddatee hawwaaf uummatni Oromoo. Waan qabu mara WBO waliin nyaatee waraanni kun nageenya isaa akka tiksuuf barbaada. Waraanni mootummaa ammoo isa uummatni Oromoo naannichaa WBO jaallatu kana nii aara. Isa uummatni waliin nyaatu, isa uummatni Bosonatti waraana isaa kan ta’e WBO deggaru kana aara” jedha jiraataan SQ’f yaada laate kun.

“Akkaa Gullisootti gabaa Guddaa Gullisoodha. Gabaa kanaa Waraana mootummaatiif uummatni qabeenya isaa gurguratee nagaan galuu dadhabeera. Daldaltoonni Arroojjii Waboo bakka jedhamuu Buna fe’anii nama Harree 50 Buna fe’ee deemu harkaa humnaan reebanii maallaqa kuma afurtamii Shan (45000) saame waraanni mootummaa. Kan qabeenya uummata kanaa saaman irrattiyyuu akka waan isaan hattuu ta’aniitti gabaa keessa Ooraaliin naanneessaa turan” jedha jiraataan kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof yaada laaten.

Itti fufees jiraataan kun Saamicha waraana mootummaa yoo ibsu “Moobaayila 200-300 kan ta’u dargaggoota irraa saamaniiru” jedha jiraataan nuti dubbifne.

Waraanni mootummaa uummata kana haala ulfataan waan dararuuf uummatni naannichaa akka baqatu gaafa nuuf himus, “Yakkoota hedduu uummata kanarraan waan waraanni mootummaa geessisuuf uummatni Oromoo naannichaa waraana mootummaa kana halaalatti gaafa uffata isaa argu baqatee lagatti gala. Yeroo uummatni mana gadhiisee bahu duuba uummataa deebi’uudhaan waraanni kun mana uummataa cabsee qabeenya isaa duraa saama. Biiraa fi daldala garaagaraa kan uummatni daldalee ittiin jiraatu saamanii Biiraa nii dhugu. Dhuganiis qodaa biiraa caccabsanii bahu. Akkasuma Koshooroo Suuqiidha saamu” jedha jiraataan kun.

“Waraanni mootummaa uummata kana hedduu miidhaa jira. Kanaaf uummatni mana hinbulu. Qabeenya isaatti seeraan fayyadamuu hindanda’u. Maallaqa illee kuma lamaa (2000) ol boorsaa keessaa qaba taanan ‘WBO’f geessita’ jechuun harkaa saamu.” Jedha jiraataan kun.

Mootummaan WBO dhaan Shiftaa jechuun wal qabsiisee uummatni Gullisoo maal jedha? kan jennee gaafanneef. “Mootummaan yeroo hunda hawwaasa kana akka isaan WBO balaaleffatanii of keessaa baasan gochuuf sagantaa hedduu qaba. Ta’ullee uummatni harkatti dide. Uummatni Gullisoo ‘ABO nuu wayyaa. Yoo WBO’n nu keessa jiraate nagaa arganna. Yoo WBO’n nu keessa jiraate nagaan rafne bulla. Kan nu saamu uummata ituu hintaane waraana raayyaa ittisa biyyaati. Waraana mootummaa nu saamu kan nurraa ittisuuf humna qabu #WBO qofa’ jechuudhaan uummatni #WBO waliin jira” jedha jiraataan kun.

“Erga komaandi postiin dhufee nageenyi ittuu boora’e. Konkolaataa uummataa qabanii of harka kahanii maallaqa kuma shantama, kuma digdama, kuma soddoma irraa sassaabatu. Mootora uummatni ittiin socho’u Xiyyaara #ABO ti ykn Elekooptera WBO ti jedhanii uummata duraa hanga 20-30 gidduu ta’u saamanii jiru” jedha jiraataan kun.

“Mootummaatu akkatti akka nu dararaniif nutti gadi ergee isaaf waraanuma kanatu waan ittiin jiraatu dhabee uummata dararaa jiraasaa wanti nuu gale hinjirus” jedha jiraataan Lixa Oromiyaa Gullisoo irraa SQ’f yaada laate kun

Hanga yaada nuu laatu kanattillee yaadda’aa ofirra ilaalaa akka yaada bilbilaan nuu laataa ture jiraataan kun Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof gabaasee jira.

Advertisements

Naaf rakkaadhaa Oromoo koo. ergaa kana abbaa ilaallattu naaf dhaqqaabsiisaa.

Naaf rakkaadhaa Oromoo koo.
ergaa kana abbaa ilaallattu naaf dhaqqaabsiisaa.
Waxaabajjii 18 2019,
Riphee lolaa mootummaa biyyaa baasu malee mootummaa
Riphee lolaa Bosoonaa baasu argiinee hin beeknu, seenaa
keessaattis hin dhageenye.
Fkn yoo ilaallee
@Turkii meeshaa ammaayyaan hidhaattoota #kurd baasuu
daadhabdee rakkaataa jirtii
@Natijeeriyaan bokohaaram amerikaan wal taatee baasuu
daadhabdee rakkaataa jirtii.
@Chaadiis nayijeeriyaaf amerikaa gargaaruu dhaqxee idaa
seentee rakkaataa jirtii Bokoohaaramiin.
@Afrikaan kibbaa daadhabanii dhumaarraatti lessotoof
birmaadummaa kennaan…
@Dargiin Wayyaaneef ABO daadhabee biyyaa lakkiisee
badee..
@Sudaan guddiittiin dadhaabdee haleellaan itti hammaannaan
suudan kibbaaf harka kennitee walaabummaa sudaan kibbaa
labsaame
@Afgahaanistan keessaa amerikaan jeetti fi misayelaan
#taalibaan baasuu daadhabdee rakkaataa jirtii..
@Alqaayidaa biyyoonni addunyaa paakistaan keessaa
baasuuf lolaanii ittuu hammaatee isis tahee gadi bahee amma
addunyaan ofirraatti fincaanaa jirtii Amerikaayyuu dabaalatee
@Libiyaa keessaatti warraaqsa uummataa dhaamsuuf
yaalanii dhumarraatti hiree gurraacha jalaatti biyyaatti
kuffiisan..
@Somaaliyaattis NATO(northern atlantic treaty organisation)
amerikaan lola labsiitee Alshabaab baasuu daadhabanii
amma godiinni gaanfa afrikaayyuu yaaddootti jirtii…
@raashiyaanis kitooshiyaa uukkaamsuuf yaalii taasistee
kunoo amma ofiifiyyuu rakkootti jirtii..
@Keeniyaattis Alshabaabiif humnii #Jalio kan gamtaa
paartilee motmiituu Raayilaa odiingaan durfaamu sodaa
godiinichaa tahee jiraa…
@ koongoo keessa Riphee lolaa baasuuf yaaliinis itti hin
milkoofne.
@sooriyaa keessaa Awustiraaliyaa fi
Amerikaan riphee lolaa baasuuf yaaliin taasisaan kisaaraa
isaaanirraan gahee ==============================
haleellaan Amerikaa fi biyyoonni lixaa alqaida irraatti
gaggeessaniyyuu dhumnisaa sodaa addunyaa kanaa tahee.
Addunyaa kana irraatti mootummaan garrii caalu qabsoo
riphee loltummaa irraa kaheeti. kanaaf Nutiis qabsoo
keenyaatti ni amaannaas ni abdaannaas.
#dhaamsiin ani mootummaa warraa ofiin jettuu shiftoota wal
ijaartee oromoo hiraarsituu kanaan jedhuu..
biyyii hiyyeettii fi mootummaa wallaaltuun akka keessanii kun
riphee lolaa balleessuu hin daandeessu ofiif badduu
dhiisaayin jedhaan..
WBOn humna uummataan tumsaama kanaafuu yoomillee hin
injiifataaamu.. garuu ni injifataa kanammoo guyyaa guyyaatti
agaarsiisaa mirkaneessaa jirraa .
@@ @@@@ Jaawwii Jiillee @@@@@@
Garaagalchii shiftoota Itoophiyaa bulchiina jettuuf
obboo lammaa magaarsaatiif
kolooneel abiy ahimaadiif
injifannoon uummaata Oromoof

Amma WBOn ABO isa Dhugaa Dha! Jaarmayaan Miseensota ABO Qofti Kaayyichatti Citee Hafe WBO Dha.

Amma WBOn ABO isa Dhugaa Dha! Jaarmayaan Miseensota ABO Qofti Kaayyichatti Citee Hafe WBO Dha.
====================================================
Leencoo Lataatu TV jarattii farra ABO fi WBO kan OMN sana irratti dhimma sochii ABO Wallaggaa fi Kibbaa gaafatnaan: “Hoogganni ABO erga waraana hidhatee ajaja koon socho’u hin qabu jedhee, ijoolleen dardaraa bosona keessaa sun Maqaa ABO himatanii socho’uu hin danda’an” jedhe.

Sanuma maqaa ABO himatanii WBOn socho’u egaa!! Of ajjeesaa ree? Haasaan Leencoo haasaa gadamoojjii dulloomni dubbii harkaa balleesse sana. Waanuma ofii jedhe qofti akka ta’uu qabutti of fudhata! Oromoon qabsootti jirtu waggaa 28 Leencnoo dura kutte!

Eenyu illee WBOn maqaa ABO akka hin himanne WBO ugguruu hin danda’u. Sana keessa Leencoo waan keessa isa galchu hin jiru!

Leencoo kan ofii isaa iyyuu humna hin qabne kan OPDOtti harka kennate dhiisii Hoogganni ABO Finfinnee Jiru illee Miseensummaa ABO Qeerroo WBO keessa jiranii haaluu hin danda’u. Diinni ammoo homaa ishee hin galchu.

Jaarmayaan tokko miseensota irraa ijaarama. ABO keessattis miseensotni ABO irra guddaan WARAANA ABO ykn. WBO dha. Shira mootumman Diqaalotaa OPDO, Nafxanyooti Amhaaraa (mootummaa Naannoo Amhaaraa), fi Leencoofaa walii galanii ABO rukutuuf hojjetan kan qaroomaan argee didee lola ittin fufa; kaayyoo Sagantaa ABO irraa hamma bakkaan geenyutti nan lola kan jedhe jaarmayaa ABO keessaa WBO dha. SIRRII dha godhani.

Erga hoogganootni ABO maqaa ABOn nuti ammaan booda waraana hin qabnu jedhanii illee waraanichi WBOn hoogganicha irraa qajeelfamaa fi ajaja guyyuu hooggana irraa hin fudhatin malee hooggana mataa isaa tolfatee Sagantaa Siyaasaa ABO kakuu galee miseensome sana bakkaan gahuuf hojjetaa waan jiruuf WBOn amma illee ABO dha.

WBOn ABO ta’uu isaa Hoogganni ABO, Gantootni akka Leencoofaa fi dhaabi isaa, Diinotni Traditional ABO akka Jawar Mohammed fi Warri ARSII isa waliin hiriiran, fi Abbootiin Gadaa takkaa mirga WBO ugguruu hin qabani. Diinni ABO ykn WBO kan ta’e Amaartii fi EPRDF kan OPDO dabalatu ABO ta’uu WBO haaluu hin danda’ani. Hundi kuni afaanfajjii siyaasaa uumuuf WBOn ABO miti kan jedhu dabaaf ololuu barbaadu. Jarri kun hundi yoo haalanis WBOn Abbaan Jigsaa koo maqicha fudhatee fuul duratti deemuun hunda ishee qaanessuuf deema.

WBO waliin hariiroo kan qabu Hoogganni ABO illee yoo ABO ta’uu WBO haale dogoggora seenaa fi kufaatii barabaraa akkuma Leencoofaa, Galaasaafaa fudhatee kosii seenaatti akka gantuutti darbatamuuf taa’a. Hoogganni ABO diinota ABO hordofee isaan waliin miseensummaa ABO fi jaarmayaa ABO ta’uu WBO waakkachuu irraa of qusachuu qabu. Hoogganichi yoo sana taree miseensummaa ABO kan WBO mulquuf yaale, HEERA ABO cabse. Ofii isaas disqaulify & discredit of godhe! Haasaa akka Toleeraa Adabaa sana irraa miseensoti Hoogganaa amma Finfinnee jiran of qusachuu qabu. Yoo miseensummaa wal mulquun jalqabname, WBO hoogganoota ABO magaalaa Finfinnee jiran akka GANTOOTAATTI LABSUU danda’a. Ibiddaan taphachuun hin taatu.

FURMAATA: Hoogganichis ta’e WBOn hanga haalli dhiibbaa diinaa hundi hunkutaawee wal dhuunfatni argamutti ABO himataa itti fufuu fi booda gaafa diinni lola WBO irratti oofaa jirtu dhiifte walitti deebi’anii taligaa tokko jalatti socho’uutu danda’ama. Kanaaf gami lachuu wal madeessuu irraa of haa qusatani. Miseensotni Hoogganaa ABO amma Fifinnee jiran amma itti fakkaatee dubbii shira diinaa xaxuu abbalan illee of qusachuu qaba. WBO waan hunda quba qaba. Odeeffannoo sochii miseensa magaalaa mara kuufachaa jira. Maadheen ABO Oromiyaa mara magaalaa Finfinnee dabalatee ijaaramee sochiitti jira. Seenaa ofii eeggachuun waajiba.

HUBACHIISA: Ajajoota WBO har’a dirree irratti WBO lolchiisaa jiran muratoo kan qaama Hooggana ABO ta’an jiruu beekaa!! Eenyu abbaa isaatu eenyuun mulquu dand’a! Dubbiin salphaa miti. Wal hidhaa dha. Hoogganni ABO warruma magaalaa Finfinnee jiru sana qofa yoo jettan of gowwoomsitaniittu.

Ammoo Maquma WBOn ittiin of yaametu maqaa jaarmayaa WBO ti.

Warri Qawwee qabdu maquma feeteen of yaamtee raggaasifti!

ootummaan wayyaanee kufaa akka jiru, firoottan isaa illee ragaa bahaa

ootummaan wayyaanee kufaa akka jiru, firoottan isaa illee
ragaa bahaa
jiran. Jireenyi isaa gabaabbachaa akka jiru kan hubate
mootummaan kunis,
umurii isaa xiqqoo dheereffacuuf yeroo inni olii fi gadi fiigu
arguutti
jirra. Kan isaan qiyyaafatanii irratti hojjechaa jiran,
waraabessa tokko
bakka kaasuun waraabessa biraa bakka buusanii ummattoota
cunqurfamoo afaan
wal wal’achiisuu ykn qabsoo isaanii gargar qooduu dha.
Sadarkaa duraatti
ammo kan irratti qiyyaafatame ummata Oromoo ti. Shirri kun
hundi, :
ajjeechaa, hidhaa, saamicha lafaa, saamicha humna
Oromoo,qeyee irraa ummata
Oromoo buqqisuun fi olaantummaa tigrootaa itti fufsiisuufi.
Akeeka isaanii kanas bakkaan gahatuuf, amanamummaa
bara dheeraa tigrootaaf
qabaachuun kan beekamu, Oromoo fi Amaara tigreetti
araarsuu ni danda’a
jedhanii kan yaadani fi fuula haaraa ummata Oromoo ittiin
kijibuu ni
dandeenya jedhanii yaadan dhaaba OPDO keessaa Muumicha
Ministeeraa
taasisuun isa duuba dhokatanii bulchuu dha. Kanaaf kan
filame Abiyyi
Ahmadi.
Abiyyi Ahmad eennu?
1.Dhaloota, sabummaa, amantii fi maatii.
A
biyyi Ahmad, Oromiyaa, magaalaa Aggarootti dhalate. Nammi
kun, abbaa dhaan
Oromoo oggaa ta’u haadhaan Amaara ta’ee amantiin ammo
kiristaana. Abbiyyi
Ahmad, haati manaa isaa tigree oggaa taatu, ilmaan 3 qaba.
Abbaan isaa
Isilaamaa ta’ee osoo jiruu, maqaa Amaaraa baasuufiin,
amantii abbaa isaa
dhiisee amantii Kiristaanaa kan haadha isaa qabaatuun fi
hintala biyya isa
guddiftee dhiisee hintala tigree fuudhuun isaa, Abbiyyi Ahmad,
olaantummaa
eenyummaa abbaa isaatiin osoo hin taane : ilaalcha,
Amaaraatiin guddachuu
isaaf ragaa dha. Ilaalchi, qoorqalbii fi olaantummaan Amaaraa
ammo, ilaalcha:
tuffii, cunqursaa, saamichaa fi jibbansa Oromoo akka ta’e
hunda jalaa
dhokataa miti.
2.Jireenya waraanaa.
A
biyyi Ahmad, barnoota sadarkaa duraa Aggaarootti osoo
baratuu barnooti
galuufii waan dideef, maatii isaa jalaa badee bara 1990
keessa waraana
Dargiitti dabalamee Tigraayitti ramadame. Sodaataa waan
tureefis, yeroo
gabaabaa booda waraana wayyaaneetiin tigraayi keessatti
booji’ame. Yeroo
wayyaaneen booji’amtootaaf haaromsa kennitu, fedhii fi
ilaalcha
booji’amtootaa hordofee wayyaaneef gabaasuu irratti guddoo
amanamaa waan
tureef, booji’amtooti gariin OPDO keessatti oggaa ijaaraman,
inni tigroota
biratti guddoo amanamaa waan tureef miseensa Adda
Bilisummaa Ummata
Tigraayi (TPLF) taasifame.
A
kka kanaan, bara 1990 irraa hanga bara 2000tti waraana
wayyaanee
keessatti, miseensa TPLF fi gaafatamaa basaasa waraana
ta’ee oggaa
hojjetu, bara 2000 irraa hanga bara 2010tti ammoo
gaafatamaa basaasa
ummataa ta’ee sadarkaa laftinatti koloneelitti tigrootaan
guddifamee quunnamtii
bilbilaa fi email ummatni Oromoo geggeessuu hordofuudhaan
ABO itti
maxxansee ummata Oromoo kumootaan: ajjeesisaa fi mana
hidhattii guursisaa
kan turee dha.
3.Jireenya siyaasaa.
A
biyyi Ahmad,bara 1990 irraa eegalee hanga bara 2010tti
miseensa TPLF ykn
wayyaanee ta’ee osoo hojjetu, bara 2010tti ammo, miseensa
OPDO akka ta’u
TPLF’n ajajame. AKka kanatti bara 2010tti miseensa OPDO
ta’e. Osoo hin
turinis, Miseensa Koree Gidduu dhaaba kanaa ta’ee filamee,
baruma kana
keessa, OPDO bakka bu’ee, Caffee federaalaaf dorgomee
filamee caffee kana
keessatti seera wayyaaneeen dabarfachuu barbaaddu hunda
amanamummaadhaan
raggaasaafii kan turee dha.
B
ara 2016ttis, OPDO bakka bu’ee Gommaatti dorgomee
miseensa Caffee
federaalaa ta’ee filamee amanamummaadhaan caffee kana
keessatti haga
ammaatti wayyaaneef hojjechaa jira. Labsii yeroo mudamaa
baatii
Gurraandhalaa keessa caffeen wayyaanee Oromiyaa irratti
labse raggaasuu
keessatti, hoogganoota tigree waliin sadarkaa duratti kan
hojjete. Abiyyi
Ahmadi. Barnoota inni biyya alaatti barateefis baasii hunda
kan danda’es
TPLF ture.
W
alumaagalatti, Abiyyi Ahmad: ilaalcha fi oftuulummaa
Amaaraa keessatti kan
guddate dha. Kanatti dabalee, waggoota 20’f siyaasaa TPLF
keessa kan ture
oggaa ta’u, siyaasaa OPDO keessa ammoo waggoota 8 qofa
ture. Waan ta’eef,
jireenya isaa harka 71(71%) siyaasaa TPLF keessatti kan
dabarse ta’ee OPDO
keessatti harka 29(29%) qofa dabarse. Waan ta’eef, nammi
kun: siyaasaa,
ilaalcha, amala fi fedhii tigrootaa keessatti kan: dhalate,ilkaan
buqqifate, guddate, muuxeffate fi irraa fayyadamee guddatee.
Isaan kun
ammo: akkaataa inni itti yaadu, waa ilaalu, murteessuu fi
amala isaa
irratti hunda caalaa kan dhiibbaa qabaatanii dha.
Kanaaf, Abiyyi Ahamad, itti fufee, dantaa tigrootaa tiksuuf
amanamaa ta’ee
kan hojjetu malee dantaa ummata Oromoo tiksuuf nama:
ilaalcha fi fedhii
qabu ta’uu tasa hin danda’u. Waan ta’eef, ummatni Oromoo,
ilmee buutii
irraa qurxummii eeggachuu dhiisee dantaa isaa kan
kabachiisuuf qabsoo
ABO’n hoogganamu jabinaan finiinsuu qaba.
Injifatnoon Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo

Dayyuusi Oromoo Hin Bulchin! Mootummaan Roorroo Alagaa Oromoo irraa Qolatu Nu Haa Bulchu

Dayyuusi Oromoo Hin Bulchin! Mootummaan Roorroo Alagaa Oromoo irraa Qolatu Nu Haa Bulchu!
========================================­=============
Ragaa Dayyuusummaa OPDO: Universitoota Bahir Dar, Debreberhan, Waraabee, fi Walqixxee keessatti ta’aa jiruu dha.
OPDOn lugnoota karaa irraa funaanaman irraa Tigreen ijaarte. Akkuma jaarmayaatti OPDO keessa gootummaan jiraattee hin beeku; ammas hin jiru. Akkuma Tigreen hudduu keessa dhiittee ergataa turte amma Amhaaratu dhiitee ergataa jira!
Keessattuu OPDOn ammaa Lugnoota Diqaalota Amhaaraa fi Amhaaraan dhuunfatamtee jirti. Jagnootni OPDO keessa jiran kan ejjennoo ABO qaban sabboonummaan guutaman amma bakka /aangoo hin qabani.
Taatee Ammaa:
=============
Roorroo Oromoo irra Amhaaraa fi saboota kaaniin geessifamaa jiru Dayyuusummaan (lugnummaan) cal’isanii ilaalaa fi ittis gammadanii ishhoo jedhaa jiru.
(1) Oggaa Universitoota Oromiyaa alaa keessatti ijoollee Oromoo bartooti Amhaaraa fi Poolisiin Amhaaraa reebaa jiru; arihatu; university arihu; godaansisaa jiru kan OPDO cal jettee dayyuusummaan ilaalaa jirti. Ijoolleen Barattooti Oromoo waan ABO deggeraniif OPDOn garaa isheetti “ISHOO” jettee isa oromoon alagaan salphifamaa jirutti gammadaa jirti. Gojjam keessattii fi Debreberhan keessatti ijoollee Oromoo oggaa mootummaan naannoo Amhaaraa miidhee arihu cal’isuu filattee jirti.
(2) Waraabee University fi Walqixxee University keessattis haaluma biyya Amhaaraatti ta’etu ta’aa jira. Kan saboota Kibbaa Oromoo irratti kakaasee barattoota Oromoo reebsisaa fi ariisisaa jiru Nafxanyoota Amhaaraa warra OPDO ergatanii dha. OPDOn kanaaf cal’iftee ilaalti. ittis gammaddi.
Yaadachisa:
==========
(1) Kana duras oggaa Somaaleen naannoo Harargee, Baalee, Booranaa fi Gujii keessatti Oromoo ajjeeftee saamtee buqqiftu arri OPDO cal’isanii taa’anii ilaalaa bahani. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(2) Oggaa Geedeoon Oromoo Gujiitti daangaa dabartee duulte sana OPDOn cal’iftee ilaalaa turte. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(3) Oggaa Gumuziin Oromoo Wallaggaatti duultee ajjeeftee saamtee fi kumaatamaan buqqiftee fi poolisii Oromiyaa duguugdu OPDOn osoo aangoo Federal qabanii cal’isanii ilaalaa turan. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(4) Dabala oggaa Amhaarti Oromoo Wallootti humna nageenyaa naannoo Amhaaraatti dhimma bahee itti duulu OPDOn cal’iftee ilaalaa turte.
Kuni hundumti kan godhamuuf sabboonummaa Oromoo jiilchuudhaan irraa haquu dha. TAKKAA HIN DANDA’AMU! Ittuu sabboonummaa bartoota keenyaa fi maatii isaanii fi qeerroowwan Oromiyaa ol kaasa. Gaaffii “Nuti waan Oromoo taa’eef miidhamnaa mitii?” jedhu kaasee Oromoon kumaatamaan gara WBOtti akka makamuuf kakaasa; makamees xiiqiidhaan lolee olaantummaa Nafxanyaa OPDO keessatti karaa DIQAALOTAA dagaage kana hundeen burkuteessee gatuuf deema.
Ammoo OPDOn yoo diina daangaa cabsee Oromoo miidhu humnaan Oromoo irraa hin qolle maal hojiin ishee? Maal abbaa isheetti qolee Oromoo irra teessee akka silmii gibiraa Oromoo kaffalu nyaattee saamti? Maal abbaa isheetti malaammaltummaan orma waliin walii galtee lafa TUULAMAA gurgurattee ittiin duroomti?
Furmaata:
=========
Yaa Oromoo! Dayyuusi ilma kee illee ta’e si hin bulchin! Dayyuusa jechuun lugna oggaa qe’een isaa sarbamu, ijoollee isaatti roorrifamtu; qabeenyaan isaa saamamu; niitiin isaa osoo itti taphatamtuu cal’isee ilaaluu dha. OPDOn akkana. Dayyuusi nama bulchuun abaarsa! Araara Waaqaa kadhatanii mootummaa dayyuusotaa kana dhabamsiisanii mootummaa GOOTOTAA Oromoon dhaabbachuu qaba. Kanaafis Jaal Marroo, Jaal Goollicha, Jaal Sanyii, Jaal Bobbaasii fi jagnoota biroo WBO keessa guutan waliin Oromoon bakka maraa dhaabbatee Mootummaa Goototaa ijaarrachuun waajiba.

Dayyuusi Oromoo Hin Bulchin! Mootummaan Roorroo Alagaa Oromoo irraa Qolatu Nu Haa Bulchu

Dayyuusi Oromoo Hin Bulchin! Mootummaan Roorroo Alagaa Oromoo irraa Qolatu Nu Haa Bulchu!
========================================­=============
Ragaa Dayyuusummaa OPDO: Universitoota Bahir Dar, Debreberhan, Waraabee, fi Walqixxee keessatti ta’aa jiruu dha.
OPDOn lugnoota karaa irraa funaanaman irraa Tigreen ijaarte. Akkuma jaarmayaatti OPDO keessa gootummaan jiraattee hin beeku; ammas hin jiru. Akkuma Tigreen hudduu keessa dhiittee ergataa turte amma Amhaaratu dhiitee ergataa jira!
Keessattuu OPDOn ammaa Lugnoota Diqaalota Amhaaraa fi Amhaaraan dhuunfatamtee jirti. Jagnootni OPDO keessa jiran kan ejjennoo ABO qaban sabboonummaan guutaman amma bakka /aangoo hin qabani.
Taatee Ammaa:
=============
Roorroo Oromoo irra Amhaaraa fi saboota kaaniin geessifamaa jiru Dayyuusummaan (lugnummaan) cal’isanii ilaalaa fi ittis gammadanii ishhoo jedhaa jiru.
(1) Oggaa Universitoota Oromiyaa alaa keessatti ijoollee Oromoo bartooti Amhaaraa fi Poolisiin Amhaaraa reebaa jiru; arihatu; university arihu; godaansisaa jiru kan OPDO cal jettee dayyuusummaan ilaalaa jirti. Ijoolleen Barattooti Oromoo waan ABO deggeraniif OPDOn garaa isheetti “ISHOO” jettee isa oromoon alagaan salphifamaa jirutti gammadaa jirti. Gojjam keessattii fi Debreberhan keessatti ijoollee Oromoo oggaa mootummaan naannoo Amhaaraa miidhee arihu cal’isuu filattee jirti.
(2) Waraabee University fi Walqixxee University keessattis haaluma biyya Amhaaraatti ta’etu ta’aa jira. Kan saboota Kibbaa Oromoo irratti kakaasee barattoota Oromoo reebsisaa fi ariisisaa jiru Nafxanyoota Amhaaraa warra OPDO ergatanii dha. OPDOn kanaaf cal’iftee ilaalti. ittis gammaddi.
Yaadachisa:
==========
(1) Kana duras oggaa Somaaleen naannoo Harargee, Baalee, Booranaa fi Gujii keessatti Oromoo ajjeeftee saamtee buqqiftu arri OPDO cal’isanii taa’anii ilaalaa bahani. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(2) Oggaa Geedeoon Oromoo Gujiitti daangaa dabartee duulte sana OPDOn cal’iftee ilaalaa turte. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(3) Oggaa Gumuziin Oromoo Wallaggaatti duultee ajjeeftee saamtee fi kumaatamaan buqqiftee fi poolisii Oromiyaa duguugdu OPDOn osoo aangoo Federal qabanii cal’isanii ilaalaa turan. Humna nageenyaa Oromiyaa bobbaaftee diina daangaa dabre hin qolanne.
(4) Dabala oggaa Amhaarti Oromoo Wallootti humna nageenyaa naannoo Amhaaraatti dhimma bahee itti duulu OPDOn cal’iftee ilaalaa turte.
Kuni hundumti kan godhamuuf sabboonummaa Oromoo jiilchuudhaan irraa haquu dha. TAKKAA HIN DANDA’AMU! Ittuu sabboonummaa bartoota keenyaa fi maatii isaanii fi qeerroowwan Oromiyaa ol kaasa. Gaaffii “Nuti waan Oromoo taa’eef miidhamnaa mitii?” jedhu kaasee Oromoon kumaatamaan gara WBOtti akka makamuuf kakaasa; makamees xiiqiidhaan lolee olaantummaa Nafxanyaa OPDO keessatti karaa DIQAALOTAA dagaage kana hundeen burkuteessee gatuuf deema.
Ammoo OPDOn yoo diina daangaa cabsee Oromoo miidhu humnaan Oromoo irraa hin qolle maal hojiin ishee? Maal abbaa isheetti qolee Oromoo irra teessee akka silmii gibiraa Oromoo kaffalu nyaattee saamti? Maal abbaa isheetti malaammaltummaan orma waliin walii galtee lafa TUULAMAA gurgurattee ittiin duroomti?
Furmaata:
=========
Yaa Oromoo! Dayyuusi ilma kee illee ta’e si hin bulchin! Dayyuusa jechuun lugna oggaa qe’een isaa sarbamu, ijoollee isaatti roorrifamtu; qabeenyaan isaa saamamu; niitiin isaa osoo itti taphatamtuu cal’isee ilaaluu dha. OPDOn akkana. Dayyuusi nama bulchuun abaarsa! Araara Waaqaa kadhatanii mootummaa dayyuusotaa kana dhabamsiisanii mootummaa GOOTOTAA Oromoon dhaabbachuu qaba. Kanaafis Jaal Marroo, Jaal Goollicha, Jaal Sanyii, Jaal Bobbaasii fi jagnoota biroo WBO keessa guutan waliin Oromoon bakka maraa dhaabbatee Mootummaa Goototaa ijaarrachuun waajiba.

Ibsa Ajajaa Olaanaa #WBO Irraa Kenname)

Ibsa Ajajaa Olaanaa #WBO Irraa Kenname)
—————-<<>>———————————
Gaaffiin saba Oromoo baroottan dheeraaf gaafachaa ture OPDO/EPRDFn hudhaame jira. Sababaa WBOnis gaaffilee bu’uuraa Oromoon irratti wareegame bakkaan ga’uuf wareegama ulfaataa baasaa jira. Gaaffiin mirga hiree murteeffannaa, gaaffiin Finfinnee, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirga abbaa biyyummaa, gaaffiin dimookraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu fi gaaffiin kabajamuu mirga dhala namaa Oromoon gaafachaa ture tokkollee hin deebine.

Inumaayyuu mirgooti xixiqqoo Oromoon qabsoo isaatiin argate ture bara OPDO/EPRDF sharafamaa jira. OPDO/EPRDF siyaasa Oromoo irratti shiraa fi daba wal-xaxaa dalaguun impaayera Itoophiyaa tiksuuf Nafxanyoota Oromiyaatti bobbaasuun #WBO lolaa jiru. Uummata Oromoo guddeessa loluufis qophiitti jiru. Kun ammoo dantaa Oromoo fi Oromiyaa irra ejjechuu fi diinaaf dabarsanii kennuu dha. Impayerri Itophiyaa gargaarsa fi deggersa humnooti halagaa fi gantoota sabaan ijaaramte har’a geesse. Humnooti halagaa fi gantootaa wal gargaaranii, mooraa QBO keessatti afaanfajjii uumuun akeeka qabsoo bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa Oromoo karaatti hambisuuf hojjechaa jiru.

#Lolli_WBO irratti labsames gaaffiilee bu’uuraa Oromoon qabu ukkamsuuf kan akkeekkate dha. Lolli kun Oromiyaa mara keessatti karaa Lixa, Kibba, Gidduu Galeessaa, Kaaba fi Baha Oromiyaatti gaggeefamaa jira. Nuti ilmaan keessan, WBOn, humna waraanaa OPDDO/EPRDF kan Lammaa fi Abiy nafxanyoota koratanii nutti duulchisan of irraa ittisaa fi adabaa jirra. Gartuun kun injifatamuu loltoota isaaniitiin aaruu fi abdii kutachuun, uummata nagaa hiraarsuu, hidhuu, qee irraa buqqaasuu, ajjeesuu fi ibiddaan gubuu irra darbanii toftaa lolaa kan addunyaa irratti dhorkame summii (chemical weapon) itti dhimma bahaanii nu dhabamsiisuuf dhama’aa jiru. Kanaaf ragaan xiyyaarri summii baatu Oromiyaa bakka nuti sochoonu keessatti summii facaasuun Oromoo fi Oromiyaa faaluun; bineensa, beelladaa fi nama dhukubsuu fi ajjeesuu isaati.

Yaa ummata Oromoo, loltuun OPDO/EPRDF torbee darbe keessa Gujiitti maatii hawaasa Oromoo (civil) tokko keessaa nama shan fixan. Gochaan hammeenyaa addaa, Gujii bahaa fi lixaati Amajjii 2019 irraa hanga hari’ti itti fufee jira. Oromoon Gujii hedduun gara jabinaan ajjeefamaa jiru, manaa fi qabeenya isaa irratti gubanii gargaarsa malee dirretti facaasanii jiru. Ilmaan Oromoo hedduun hidhaatti guuramaa jiru, gariin bakka dhaloota isaanii jiraachuu dadhabanii magaaloota adda addaa keessatti dhokatanii jiru, gariin ammoo baqatanii bosona keessatti rakkataa jiru. Haalli kun Oromiyaa Raayyaa fi Walloo irraa haga Boranaa, Harargee irraa haga Wallaggaa akkasumas Gidduu galeessa, Arsii fi Baalee keessattis babal’ataa jira. Loltuun Abiy fi Lammaa sadarkaa ummata qulqulluu boombii summitiin haleeluu irra gahanii jiru. Gochaan kun qaama shira Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuun diiguu, kan nafxanyootaan wixinamee, karaa OPDO Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru dha. Daangaalee Oromiyaa mara irratti lola banuun ilmaan Oromoo galaafataa jiru, fknf. Cinaqsan, Baabbille, Benshangul, Wallagga, Rayyaa, Wallo, Gujii, Boranaa, fi kkf dhiyoo kanas tuttuqaan Asallaatti, Adaamaatti, Doobbattii fi kkf keessatti mul’ataa jiru ragaa dha. Magaaloota Oromiyaa keessatti nafxanyootii fi OPDOn wal ta’uun, QBO fi Oromiyaa balleessuuf, meeshaan waraanaa kuufachaa jiru.

Mootummaan gowwoomsaa maqaa Oromoo golgaa godhate jiru kun, ajandaa dhoksaa kan kaayyoo Oromummaa fi Oromiyaa balleessuun, Impaayera Itiyoophiyaa tiksuuf hojjechaa jira. Abiyi fi Lammaan impayera Itophiyaa kan Oromoof azaaba taate haaromsuuf ifaajjaa jiru. Akkuma Minliki Oromoo ajjeesee, harka muree, harma muree, manaa fi qabeenya gubee, saamee hiyyoomsee, cunqursaatti deebisuuf Oromoo irratti yakka fi shirri guddaan raawwatamaa jira. Toftaan EPRDF jaarmiyaa siyaasaa Oromoo biyyatti deebisuun toftaa Oromoo qoqooduun, warraaqsa isaa fashalsuun fi Oromoo harqoota gabrummaa jala tursuuf wixiname dha. Miseensoti ABO jajjaboon hidhuun, Waajirri ABOn godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa keessa jiran saamuu, saamsuun fi gochaan hammeenyaa miseensota WBO kaampii Ardaayitaa fi Xolaay irratti raawwatames qaamuma shira kanaati.

Yakki EPRDF/OPDOn Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataa jirtu kun Oromoo fi addnyaatti ifa bahuu qaba. Yakkaa fi dhiittaa mirga dhala namaa saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru fi shanyi-duguuggaa (genocide) Oromoo irratti adeemsifamaa turee fi jiru galmaawe harkaa WBO seenee jira.

Yaa ummata Oromoo shira diinaa argaa jirruuf falaa fi furmaati isaa tokkoo fi tokko qofa dha. Innis; irree keenya jabeeffachuun gabrumma of- irraa kaasnee bilisummaa goonfachuu dha! Kanaaf:

1. Miseensoti WBO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo Kayyoo ABO, kan jaallan qaqaaliin irratti of kitaman bakkaan gahuuf dhiigaa fi lafee jaallaniin kakanne bakkaan geenya! Kayyoo jaallan irratti wareegaman galmaan gahuuf rakkoo kamiifuu osoo hin jilbiifanne, cichoominaa fi murannoon wareegama olaanaa baafinee, haga gaaffiin bu’uuraa uummata Oromoo deebbii argatutti kan of duuba hin deebine ta’ u keenya uummata keenyaaf mirkannesina!

2. Uummati Oromoos gaaffiilee bu’uuraa kan mirga hiree murteeffannaa, gaaffiin Finfinnee, gaaffii haqaa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa, gaaffii dimookraasii, gaaffii nagaan jiraachuu fi gaaffii kabajamuu mirga dhala namaa qabatee osoo wal irratti hin ilaallee, tokkummaan socho’uu akka qabdan dhaamsa dabarfatna!

3. Jaarmayoota mirga dhala namoomaaf falmitan qoratnoo, galmee fi maxxansaaf akka ta’utti yakka EPRDFn uummata keenya irratti raawwatee sadarkaa idil-addunyaatti saaxiluu keessatti hirmaattanii fi ragaa qabatamaa yakka waraanaa Oromoo irratti raawwatame walitti qabne harkaa qabnu itti dhimma bahuun yakkamtoota EPRDF akka mana murtii idil-addunyaatti dhiyeessitan gaafatna! Yakka OPDOn raawwataa jirtu callisanii ilaaluun qaanii dha. Qaamni yakka kana raawwate addunyaa biratti saaxilamee barnoota argachuu qaba! Lammiiwwan miidhamanii fi naannawaan summiin faalameefis beenyaan kennameefii fi seenaa keessatti akka dhalooti irraa baratu akka galmaawe kaawamuu qajeelchina!

4. Oromoon Oromoo malee akka fira hin qabne ifaa dha. Diinni Oromoo, Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf #WBO fi QBO balleessuu irratti xiyyeeffatee dhama’aa jira. Jiraachuun WBO Oromoo biratti kan filannoof dhiyaatu miti. WBOn lafee dugdaa Oromiyaa ta’uun beekamaa dha. Oromiyaan #WBO malee, WBOnis Oromiyaa malee jiraachuu hin danda’an. #WBO jiraachisuu fi cimsuun dhimma Oromoo fi Oromiyaa jiraachisuu fi cimsuuti. Kanaaf Oromoon marti qixa danda’een WBO cinaa dhaabbatee akka nu jabeessu dhaammanna! Nuti Oromoo fi Oromiyaaf jiraatna, isinis nuuf jiraadhaa!

5. Tokkummaan humna waan ta’eef afaanfajjii diinni Oromoo gidduutti dhalchuuf taattaafatu akka tokkummaan dura dhaabbattan cimsinee dhaammatna! Yakka sanyii duguuggaa ummata keenya irratti raawwatama jiru sagalee jabaa dhageessisuun ummata keenyaa badii irraa baraartan dhaammanna! Kanas bifa hiriiraa sadarkaa idil-addunyaatti qopheessuun, xalayaa sadarkaa mootummoota aangawootaatti katabuun, ibsa baasuun, gargaarsa walitti qabuun uummata tin’isuun fi akka addnyaan birmatuuf iyyachuu keessatti hirmaattan jabeessinee dhaammanna!

6. Gochaan hammeenyaa Oromoo irratti
raawwatamaa jiru, gantoota sabaa kan qaama mootummaa ta’anii, yakka manaa fi qabeenya Oromoo gubaatii keessatti hirmaachaa jirtani fi ofii keessan nagaan jiraatu filattaniif Qeerroo fi WBOn gochaa keessan kanaaf kan obsa fixannee ta’uu ummatni keenyi guddissee akka nuuf hubatu dhaamaa, tarkaanfii feesisu kan fudhannu ta’uus akeekkachiisna! Ilmaan Oromoo RIB, poolisa, kora bittinneessaa fi kaabinoota OPDO keessa jirtan gochaan qaanfachiisaa kanarraa hatatamaan akka deebitan akeekkachiisaa, Qabsoo saba keessaniitti deebi’uuf kan yeroon hin dabarre ta’uus hubachiisna!

7. Dhugaa fi gaaffiin Oromoo shiraa fi humnaan gonkumaa kan ukkamfamuu hin dandeenye ta’uu seenaa qabsoon bilisummaa Oromoo irraa barachuun danda’ama. OPDO/EPRDF gorsa nafxanyootaa dhaga’uun, seenaa kaleessaa irraa barachuu hanqachuun, muratnoo fi ejjennaa WBO, Qarree, Qeerroo fi uummata Oromoo guddeessa hubachuun dhabuun, gaaffii saba guddeessa kana dura dhaabbachuun naannoo kana balaa guddaaf saaxila. Kanaaf karaa badii, kan gaaffii bu’uuraa saba Oromootti gufuu ta’uu irraa of-qusattan akeekkachiisna! Balaa diddaa keessaniif dhalatuu maraaf itti gaafatamummaa seenaa kan fudhatu OPDO/EPRDF ta’uus hubachiisna!

Injifannoo Ummata Oromoof!!
Ajaja Waraanaa Ololaanaa #WBO_ABO
Caamsaa 28, 2019 DAANDIIN QABSOO DHUGAA OROMOO ABO {WBO} QOOFAADDA BILISUMMAA OROMOO!!! KAAYYOO SHOW DAMEE KENYA OROMIA NEWS NETWORK “ONN”TV DAMEE KENYA